RIS általános leírás

MMSI igénylés

Az MMSI ((MARITIME MOBILE SERVICE IDENTITY)) szám kell ahhoz, hogy egy hajóra AIS berendezés kerülhessen. MMSI számot minden hajó kaphat.


Az eljárás (röviden összefoglalva):

1. "Hajóazonosító kijelölési határozatot" kell kérni az Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztályától (Közlekedési Hatóságtól)

a) Új hajó esetén: (Új hajó : Nincs még érvényes rádióengedélye és ahhoz tartozó hívójel, ATIS kód, MMSI szám)

Ez kérelem formájában történik, a kérelem tartalmazza:

 • Lajstrom
 • Hívójel
 • Elhelyezésre kerülő berendezések (rádiók + AIS transzponderek) felsorolása

b) Nem új hajó esetén: (Nem új hajó: Van már érvényes rádióengedélye, hívójele, esetleg ATIS kódja, DE MÉG NINCS MMSI száma)

Ez kérelem formájában történik, a kérelem tartalmazza:

 • Lajstrom
 • Hívójel
 • Elhelyezésre kerülő ÚJ berendezések (rádiók + AIS transzponderek) felsorolása


2. Rádióengedély kérelem küldése az NHH (Hírközlési Hatóság) Rádióengedélyezési Osztály részére

Kell hozzá:

 • Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztályától kapott határozat ("Hajóazonosító kijelölési határozat")
 • Hajólevél másolata
 • Illetékbélyeg: 2200Ft
 • Kérelem, amely tartalmazza a berendezések gyártmányát, típusát, frekvenciasávját, adóteljesítményét (kb ezeket, de több is lehet); berendezések megfelelőségi nyilatkozatát (DND-s szakértők szerint kell ez is, NHH-s ügyintéző nem említette); használat "időszakosságát" (ha időszakos, akkor a meg kell jelölni a hónapokat. Aktív hónapokban havi 1200 Ft+ÁFA a díj, inaktívban havi 500+ÁFA)
 • ATIS kód iránti igény megfogalmazását (A Dunán közlekedő hajóknak)
 • MMSI szám iránti igény megfogalmazását (AIS transzponderhez ez kell)

Az NHH ügyintézője fogja kitölteni a weboldalukon is található formanyomtatványt és intézik az esetleges nemzetközi koordinációt. Végül az NHH kiadja az engedélyt, amelyekben a kért azonosító számok szerepelni fognak.


3. Ha szeretné a megrendelő automatikusan elintéztetni, hogy kapjon MMSI számot, akkor keresse fel a DND Kft.-t (www.dnd.hu), természetesen valamekkora díj ellenében fogják elintézni az ügyet. További info: Csányi Sándor - DND.

Ilyenkor:

 • Szükség van még egy Megbízási Szerződésre, amely tartalmazza a megrendelő nevét, címét, adószámát stb (DND megcsinálja)
 • Nincs szükség a készülék megfelelőségi nyilatkozatára, ha az ICOM típusú.
 • Ha hajórádió beszerzés-ügyintézés-beszerelés is kell egyszerre, akkor engedményeket is kaphat a megrendelő.


Tájékoztató az NHH weboldaláról

1. Ügytípus megnevezése: Tengeri és belvízi mozgó állomások engedélyezése

2. Eljáró szerv: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala, Frekvenciagazdálkodási Igazgatóság Frekvencia engedélyezési Osztály

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.

Levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf.:997

Telefon: +361 4680500

Telefax: +361 4680508

3. Illetékesség: országos

4. Illetékes ügyintéző(k): Dohar Józsefné +361 4680534

5. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező azonosítási adatait, bankszámla számát,
 • a cégbírósági bejegyzés vagy bírósági nyilvántartásba vétel másolatát,
 • a frekvenciadíj fizetőjének azonosítási adatait és bankszámlaszámát,
 • a jármű lajstrom és hívó jelét,
 • a jármű tulajdonosának megnevezését, címét,
 • a hajólevél másolatát,
 • a felhasználni kívánt frekvenciát, csatornát vagy frekvenciasávot,
 • a frekvenciafelhasználás célját, műszaki indokolását,
 • a modulációs mód megjelölését,
 • a fedélzeti berendezések típusát, darabszámát (ideértve a tartalék rádióberendezéseket is),
 • a rádióberendezésre vonatkozó gyártói megfelelőségi nyilatkozat másolatát és a megfelelőséget tanúsító szerv azonosító számát, amennyiben az nem szerepelt valamely korábbi rádióengedélyben,
 • MMSi adatlapot, MMSI szám igény esetén (kapcsolódó dokumentumként a tájékoztató mellett megtalálható)
 • az üzemben tartás legalább egy és legfeljebb kilenc naptári hónapon át tartó szüneteltetése iránti igényt,
 • kétnyelvű rádióengedély kiadásához MMSI hajó azonosító szám bejelentő űrlapot angol nyelven kitöltve, amely az itu.int honlapról is letölthető, valamint
 • az illetékbélyeget.

Rádióengedély megszüntetéséhez benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kiadott rádióengedély eredeti példányát,
 • a berendezések sorsának igazolását,
 • az illetékbélyeget.

6. Útmutató

A hajóállomások rádióberendezései rádióengedély alapján tarthatók üzemben. A rádióengedély kiadását nem előzi meg frekvenciakijelölési határozat kiadása.

A kérelmeket a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának (NHHH) kell megküldeni (levélcím: 1386 Budapest, Pf.: 997.), a rádióengedélyt az NHHH Frekvencia Engedélyezési Osztálya adja ki.

7. Tájékoztató

Az engedélyező hatóság eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályok által előírt célok megvalósítása érdekében, az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. A kérelemre indult eljárást a jogszabályokban meghatározott feltételek esetén folytathatja le.

A kérelemre indult eljárásban az ismert ellenérdekű illetve amennyiben azt az ügyfél kéri, akkor az érintett ügyfeleket a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül értesíti az eljáró hatóság.

Az engedélyező hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Amennyiben ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény fenti rendelkezései értelmében a tényállás tisztázása a közigazgatási szerv feladata és törvényi kötelessége.

Az engedélyezési eljárás során az engedélyező hatóság azt vizsgálja, hogy a kérelemben és a mellékletekben foglaltak megfelelnek-e a jogszabályokban, szabványokban előírt szakmai, műszaki és tartami követelményeknek.

A tengeri és belvízi mozgó állomások rádióberendezéseinek engedélyezési eljárását a hatóság a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 6/2004. (IV.13.) IHM rendelet alapján folytatja le.

A engedélyezési eljárást a jogosult kérelem benyújtásával kezdeményezheti.

A jogosított azonosítási és cégadataiban beálló változást a változást követő harminc napon belül be kell jelenteni a megváltozott adat egyidejű igazolásával.

A rádióengedély megjelölt időpontig érvényes abban az esetben, ha egyéb körülmények az engedélyben előírtnál korábbi időpont meghatározását nem teszik szükségessé. A hatóság a rádióengedélyt frekvenciagazdálkodási okból, vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja. A rádióengedély módosításának eljárása során az engedélyezésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A kiadott rádióengedély után frekvenciahasználati díjat kell fizetni a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 6/1997.(IV. 22.) KHVM rendelet alapján. A díjfizetési kötelezettség a rádióengedély jogerőssé válását követő hónap első napjától, annak megszűntésének tárgyhavának utolsó napjáig áll fenn. Rádióengedély érvényességének meghosszabbítása esetén a kiadott rádióengedély után a díjfizetési kötelezettség folyamatosan kerül megállapításra.

Rádióengedély megszűntetésre vonatkozó kérelem esetében a díjfizetési kötelezettség a hiánytalan kérelem beérkezésének tárgyhavának utolsó napjáig áll fenn, függetlenül a megszűntető határozat kiadásának és jogerőssé válásának idejétől.

A hatóság hivatalból indult eljárás során visszavonja azokat az okiratokat, amely után nem fizetik meg a frekvenciadíjat.

8. Ügyintézés határideje

Az Eht. 69. §. (3) bekezdése alapján a frekvenciahasználati joggal kapcsolatos hatósági eljárás határideje 42 nap.

Ezt a határidőt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (7) bekezdése alapján az eljáró hatóság vezetője indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja, melyről értesíteni kell az ügyfeleket és mindazokat, akiket az eljárás megindításáról értesítettek.

Az Eht. 69. §. (4) bekezdése szerint a frekvenciagazdálkodási hatósági eljárás az ügy eldöntéséhez szükséges műszaki vizsgálatok és a nemzetközi koordináció befejeződéséig felfüggeszthető.

A Ket. 33. § (3) bekezdés értelmében az eljárási határidőbe nem számít be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a nemzetközi jogsegélyeljárás időtartama, ideértve a magyar külképviseleti hatóságtól kért jogsegély időtartamát is,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • a szakhatóság eljárásának időtartama,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
 • elektronikus ügyintézés esetén a 163. § szerinti üzemzavar időtartama,

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.

9. Az eljárásában az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény I. fejezet eljárási alapelveiben rögzített jogosultságon és kötelezettségen túlmenően a rádióengedélyezési eljárása során az ügyfeleket megillető jogosultságokat és terhelő kötelezettségeket a Tájékoztató részletesen tartalmazza az egyes eljárási cselekményeknél.

10. Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek mértéke és lerovásának, befizetésének módja

A frekvenciahasználattal kapcsolatos kérelemre indult államigazgatási eljárás illeték köteles.

Amennyiben az ügyfél az illetékfizetési kötelezettségének a hagyományos módon - nem elektronikus úton - kíván eleget tenni, úgy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29. §-a határozza meg az illeték mértékét, 73. §-a az illeték megfizetésének módját, 73/A. §-a pedig az illeték megfizetése nélkül előterjesztett kérelem esetén a hiánypótlási eljárás menetét.

A megállapított fizetési kötelezettség és a fellebbezési illeték elektronikus úton történő megfizetésére nincs lehetőség.

11. Tengeri és belvízi mozgó állomások rádióberendezéseinek engedélyezéséhez kapcsolódó hatályos jogszabályok

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
 • a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) számú Kormányrendelet,
 • a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 8.) IHM rendelet,
 • a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény,
 • a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 6/2004. (IV. 13.) IHM rendelet,
 • a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet,
 • a 0 Hz -300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII.26.) ESzCsM rendelet,
 • a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 6/1997.(IV. 22.) KHVM rendelet,
 • a frekvencialekötési és -használati díj megfizetésének szabályairól szóló 120/1998. (VI. 17.) Kormányrendelet.